Vyhľadať
Close this search box.

Prihlásenie / registrácia

Vyhľadať
Close this search box.

Dodanie zadarmo nad 199 € kartou/prevodom

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Tento reklamačný poriadok bol zhotovený v súlade so zákonom č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) a vzťahuje sa na všetok a akýkoľvek spotrebný tovar, zakúpený cez e- shop karavaning.sk (ďalej len ako „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

1.2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť OK karavany, s.r.o., so sídlom Vrútocká cesta 9, 038 52 Sučany, IČO: 46 694 714, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 56788/L (ďalej len ako „Predávajúci“).

1.3. Kupujúcim je   akýkoľvek   subjekt,   podnikateľ   alebo   spotrebiteľ,  ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru (ďalej len ako „Kupujúci“). Kupujúci, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

2. Záručné podmienky

2.1. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, katalógové číslo).

2.2. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

2.3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona- trvá 24 mesiacov pre Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi a 12 mesiacov pre Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, s výnimkami stanovenými Zákonom, a začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval stav zásielky.

2.4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

2.5. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti OK karavany, s. r. o., Vrútocká cesta 9, 038 52 Sučany, kupujúci vráti tovar aj s priloženým a vyplneným reklamačným formulárom na uvedené adresu.

2.6. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

2.7. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru Kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu a obdobné nevhodné zaobchádzanie. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

2.8. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní.

2.9. Všetky práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

2.10. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia zásielky kupujúcim. Kupujúci vráti tovar aj s priloženým a vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a zašle na adresu: OK karavany, s. r. o., Vrútocká cesta 9, 038 52 Sučany.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

  • Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
  • Ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  • Ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

2.11. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

3.1. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca.

3.2. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.3. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

3.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
3.5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 

3.6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom. 

3.7. Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

3.8. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho a o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. 

3.9. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 7. 6. 2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás na info@ok-karavany.sk a do predmetu správy, prosím, uveďte: “Reklamácia”. Formulár na reklamáciu tovaru si môžete stiahnuť nižšie kliknutím na „Reklamačný formulár“.