Vyhľadať
Close this search box.

Prihlásenie / registrácia

Vyhľadať
Close this search box.

Dodanie zadarmo nad 199 € kartou/prevodom

Zásady spracovanie osobných údajov

V zmysle čl. 13 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť OK karavany, s.r.o. so sídlom Vrútocká cesta 9, 038 52 Sučany, IČO: 46 694 714, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Žilina, vložka 56788/L (ďalej ako “Prevádzkovateľ”). 

Ohľadom dotazov nás môžete kontaktovať na e-maili info@ok-karavany.sk, alebo sa s nami môžete spojiť telefonicky na čísle +421 948 072 793. 

1. Aké osobné údaje budeme spracovávať?

Ako prevádzkovateľ budeme spracovávať tieto osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa (doručenia a fakturačná),
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • číslo bankového účtu (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva, prípadne vrátenie peňazí za reklamáciu, či realizáciu platieb za tovar),
 • poznámka k objednávke,
 • informácie, ktoré sa nás pýtate prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke, e-mailovej komunikácie alebo vo FB/IG správach,
 • obchodné meno, IČO, DIČ a IČ DPH,
 • IP adresa,
 • cookies (ďalej je len “osobné údaje”).

2. Aké sú účely spracovania a doba uchovávania vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracované v súlade so zákonnými dôvodmi, a to v týchto prípadoch:

Plnenie zmluvy: vaše osobné údaje spracovávame pri plnení kúpnej zmluvy, resp. pri vybavovaní vašej objednávky (s tým súvisí i celá e-mailová/telefonická komunikácia ohľadom dotazov, napr. v akom stave je objednávka a pod.) a vedenie vášho užívateľského konta. 

Plnenie zákonných povinností: vaše osobné údaje spracovávame aj z dôvodu zákonnej povinnosti, a to pre účely vedenia účtovníctva, pri vybavovaní reklamácií, či sťažností. Prípadne vaše osobné údaje môžeme sprístupniť štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou. 

Oprávnený záujem: vaše osobné údaje spracovávame pre náš oprávnený záujem, a to v prípadoch, ako je zabezpečenie webových stránok (napr. funkčné cookies), analýza návštevnosti (štatistické cookies), odhaľovanie chýb servera, prevencia podvodov a útokov na server. 

S vašim udeleným súhlasom: vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho udeleného súhlasu. Konkrétne ide o udelenie vášho súhlasu na odber newslettra,  vaše otázky, ktoré nám prídu prostredníctvom kontaktného formulára a na niektoré marketingové účely (marketingové cookies).

Doba uskladnenia vašich osobných údajov sa líši od účelu. Jedným z hlavných dôvodov, prečo uchovávame vaše osobné údaje je, že si plníme povinnosti zo zákona. Daňové doklady (faktúry) sú nutné zo zákona uskladniť po dobu 10 tich rokov od konca zdaňovacieho obdobia. V prípade, že ste nám udelili váš súhlas (napr. na odber noviniek), uchovávame údaje, kým súhlas neodvoláte. V prípade oprávneného záujmu uchovávame údaje, kým neodpadne dôvod ich ďalšieho spracovania. 

3. Poskytovanie osobných údajov iným príjemcom

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom ako sprostredkovateľom (spoločnosti, s ktorými spolupracujeme) a iným tretím stranám, ak to vyžaduje zákon.

Zaraďujeme tu:

 • prepravné spoločnosti: 123Kuriér, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a TOPTRANS EU, a.s. z
 • účtovníctvo: SuperFaktúra, s.r.o., Kros a.s.
 • webhosting, prevádzka webu, cloudové úložisko: Websupport, s.r.o.
 • newsletter (priamy marketing): MailPoet
 • platobnú bránu: GoPay
 • online marketing: Google LLC, Facebook, Instagram,
 • verejné orgány: SOI, súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, Úrad na ochranu osobných údajov, iné oprávnené subjekty a pod..

4. Aké máte práva?

Dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov majú práva (tzv. práva dotknutých osôb), ktoré si uplatňujú u prevádzkovateľa. Nariadenie vám priznáva ako dotknutej osobe nasledujúce práva: 

Právo na prístup k údajom: Máte právo nás požiadať o vydanie potvrdenia, či vaše osobné údaje spracovávame, máte právo sa informovať o účeloch spracovávania osobných údajov a požiadať o poskytnutie kópií vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. 

Právo na opravu: Máte právo požiadať nás o opravu vašich osobných údajov v prípade, že sú nesprávne alebo neúplné.

Právo na vymazanie: Máte právo si u nás uplatniť vymazanie vašich osobných údajov v prípade, že údaje, ktoré sme od vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania. Ďalším dôvodom na vymazanie, je že ste využili právo namietať a my sme vám vyhoveli, alebo skončila lehota uchovávania vašich osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali vaše osobné údaje. A to v nasledujúcich prípadoch, domnievate sa, že vaše údaje sú nepresné alebo údaje spracovávame nezákonne. Prípadne, nemáme oprávený dôvod vaše údaje ďalej spracovať, alebo ich potrebujete pri uplatňovaní právnych nárokov. 

Právo na presnosť údajov: Za určitých okolností máte právo na prenos vašich osobných údajov druhému prevádzkovateľovi.  

Právo vzniesť námietku: Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov, ako napríklad v prípade, ak spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. 

Právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Pri spracovaní vašich osobných údajov nepoužívame automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – www.dataprotection.gov.sk.

5. Čo sú cookies a načo ich využívame?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia počas prezerania akejkoľvek webovej stránky. V prípade, že stránku opätovne navštívite, dokáže vám načítať stránku s vašimi preferenciami. 

Súbory cookies sa do vášho počítača môžu ukladať bez vášho súhlasu, ale to iba v tom prípade, ak sú nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky. V opačnom prípade je potrebný váš súhlas. 

Hlavný význam použitia cookies súborov je, že vám uľahčujú používanie webovej stránky. Bez ich použitia by bolo ťažké naplniť váš nákupný košík, zapamätať si vaše registračné údaje alebo zabrániť podvodu. 

Existuje viac ako 11 druhov cookies súborov. Na tejto stránke sa stretnete s nasledovnými: 

Funkčné cookies: sú to súbory cookies, ktoré zabezpečujú fungovanie našej webovej stránky. Ich použitie je preto nevyhnutné a na ich použitie nepotrebujeme váš súhlas. Sú to cookies, ktoré napr. zabezpečujú prihlásenie sa do vášho užívateľského konta, umožňuje efektívne a rýchle zobrazenie stránky, pridanie a ukladanie produktov do vášho nákupného košíka. 

Štatistické cookies: pomáhajú nám zbierať informácie o používaní našej webovej stránky. Ide napr. o návštevnosť alebo čas, ktorý ste na jednotlivých podstránkach strávili. 

Marketingové cookies: slúžia na to, aby sme vám mohli zobrazovať relevantné reklamy (založené na základe vašich predchádzajúcich preferencií). Tento typ cookies ukladáme iba s vašim súhlasom.

6. Záver

Máme oprávnenie tieto zásady kedykoľvek zmeniť. V takom prípade vás o nových podmienkach budeme informovať na našej webovej stránke.